SKARBO 251 OMBYGGNADSPROJEKT: Oktober

 

2020-10-31

– Golvet i vardagsrummet brutits upp. Isolering var 10 cm lera som fick hackas loss och köras ut. Det finns tillräckligt utrymme under för att sätta 45×220 reglar. Påbörjas på måndag.
– Talade med HF. Kommer en kväll i veckan.
– Henrik kom med märkband att lägga över kabelslangarna.
– AL målade bad- och tvättstugan på utsidan. Ett lyft!
– JG målade samtliga foder för att användas runt fönstren.

2020-10-30

– Köksgolvet reglades färdigt. I samband med gjutning av VVS-rummet gjuter vi upp och snyggar till runt skortstensmuren.
– Golvet i vardagsrummet på 30 kvm öppnades upp. Återigen ett golv isolerad med ca 10 cm lera! Blir en hel del jobb att hacka isär leran och skyffla ut den.

2020-10-29


– Golvet i köket är nästan färdig reglat.
– Vattenfalls elskåp sattes på plats.
– Tegeltaket på bad- och tvättstugan plockades av och taket täcktes med presenning. Taket får läggas om men får tas vid ett senare tillfälle.

2020-10-28

– Golvet i köket revs. Relativt stor yta, ca 20 kvm, och mycket jobb att ta bort ”isoleringen” som bestod av lera. Frågan väcktes om detta kan vara en del av huset som byggdes först. Golvet ligger till stor del under underkant syll vilket orsakade mycket extra arbete med att sätta bärlinor för bärreglarna. Knappast möjligt att fästa bärreglarna i syllen.
– Henrik levererade Vattenfalls elskåp för montering på huset.

2020-10-27

Golvet i rummet i syd-väst reglades upp fullt ut. Tillräckligt djup för att kunna sätta 220-reglar.
Bilden visar golvet med blindbotten borta.

2020-10-26

Gunar var på plats. Hela golvet i VVS-byggnaden bilades upp. Omfattande arbete, betong i olika lager. Fylld med Leca.
Förberedde för läggning av rör för de olika avloppen.

2020-10-24/25

Begränsad uppregling av golvet i rummet i syd-väst och nästan färdigt i rum i syd-ost.

2020-10-23

– Tagit bort hela golvet i rummet i syd-väst. Var isolerat med lera! Golvbrädor, isolering (lera), blindbotten och reglar togs bort och hela golvet blev frilagt.
Sparat på golvbrädorna, 1,5 tum, kan kanske återanvändas.
Tillräckligt djup för uppregling med 45×220 reglar.

– JG påbörjade målning med rödfärg av gaveln på ladugården.

2020-10-22

– Talat med Länsförsäkringar om försäkringen på huset. Är nu höjt till fullvärde.

– Har blivit kontaktad av Lantmäteriet. Lantmätaren hade fördjupat sig i äldre dokument och då hittat att ägaren vid tillfället för laga skifte 1848, Johannes Eriksson, hade i samband med laga skiftet begärt och fått godkänt att vägen flyttades till nuvarande läge nordväst on byggnader och tomten.
Text i akten: ”Byavägen bibehålles till bred och läge, likväl med rättigheter för Johannes Eriksson att vid dess tomter få förändra vägen som för lämpligt tomtutrymme för honom kan erfordras”.
Lantmätaren gjorde bedömningen att den skrivningen räckte för att formellt flytta vägen utan att ägarna av den samfällda vägen behövde tillfrågas och godkänna. Det fanns även praktiska aspekter på att nå alla delägarna med t.ex. en boende i Argentina.
Sammanfattning, ändringen görs och utan extra kostnader.

– Golvet i köket där som tidigare diskbänk var placerad öppnades upp för att blottlägga avloppsledning. Ledning i gjutjärn går ut till VVS-byggnaden.

– Golvet i syd-västra rummet, det med kakelugnen, öppnades upp för att få en uppfattning om hur väl isolerat golvet är. Som isolering har tydligen använts lera. Jag ser inget alternativ annat än att börja om från början och regla upp även detta golv.

– I samma rum hittades en gammal tapet bakom två lager av Tretex. Får försöka bevara den biten tapet på något sätt.


2020-10-21


– Anton började i dag på timbasis. Första uppgiften var att hjälpa till med rivningen av VVS-tillbyggnaden. Revs ända ner till bottenplattan.
– Fick brev från kommunen om tillstånd att installera markbädd.


2020-10-20

– Lantmäteriförrättning med deltagande av två lantmätare från Vänersborgs kommun och RJ.
Ett dilemma var den samfällda vägen som blev upprättad vid laga skifte 1848 och som bl.a. går genom trädgården. Bredd 6 meter. Beslutades att den flyttas nordväst och att i stort sammanfalla med den nu etablerade gång- och körvägen. Bredden på 6 meter behålls. Det blir ett tillägg till pågående förrättning och extra kostnader.
Lantmäteriet sänder över dokument till mig och jag får söka upp alla sex markägare, som är formellt innehar andel i denna samfällda väg, för att få godkännande av flytten och underskrifter.
På kartan syns nuvarande läge, så som vägen blev upprättad vid laga skifte 1848, de svagt gula linjerna.

2020-10-19


– Nu är taket helt klart!
– Stöttorna under verandataket nu ersatt av en kraftig regel i vartdera hörn.
– Hade dialog med snickaren i lett-gänget och det lutar mot att golvet kommer att reglas upp. Bygghöjden är väl låg för gjutning. Jag har köpt 45×195-reglar och några trossbottenskivor och kommer att börja sätta bärreglar i det syd-östra rummet.
2020-10-18


Har då äntligen fått fälla det stora trädet nedanför huset. Hög tid, trädet var mer eller mindre ihåligt och stor risk att det blåst omkull vid nästa  höststorm. Bilderna visar före och efter.

2020-10-17

Börjat bygga upp golvet med reglar i det syd-östra rummet. Marken under måste ”dammsugas” från organiskt material, mest sågspån, innan man kan gå vidare. Får avvakta vidare utveckling när det gäller golven generellt.

2020-10-16


– Fyllde/gjöt igen hålor, utefter västra sidan av VVS-byggnaden, för att undvika att vatten samlas.
– Två representanter för Vatten & Avlopp, Vänersborgs kommun, var på plats för att se på befintlig avloppsanläggning och se på förutsättningar för att anlägga markbädd. HF anslöt.
Tre-kammarbrunnen (egentligen två brunnar, den första med en kammare och efterföljande med två kammare) bedömdes som helt OK. Förslag från HF att anlägga en BAGA markbädd. Alla bedömde att detta var OK och ärendet går vidare för formellt godkännande av hela avloppsanläggningen.

2020-10-15

– Talat med Gunar. Sjukdom, hans medarbetare kommer på måndag.
– Målat hela södra långsidan en första gång ovanpå den grundfärg som finns på panelbrädorna.
– SP var på plats för att se på vilka möjligheter det finns för att få välisolerade och stabila golv. Diskuterades Leca, frigolit, EPS-betong m.m. Finns ingen given lösning. Ett av problemen, kanske huvudproblemet, är litet avstånd mellan golvet och underliggande mark. På en del ställen går berg upp i dagen och ger än mindre avstånd.

2020-10-14

– Inga lettländare i dag heller.
– Räknat på längder på foder på sidor och ovan fönster och skickat beställning till AA:
– 18 st. 130 cm
– 19 st. 140 cm
– 14 st. 80 cm
– 6 st. 150 cm
– Lantmätare från Lantmäteriet ringde och vi bokade tid för förrättning tisdag 20 oktober kl. 09.00.

2020-10-13

– Inga lettländare I dag.
– Monterade ner all utrustning i badrummet.
– Rev diskbänken.
– Hämtade 10×5,1 m 28×95 för foder runt fönstren och levererade till AA.
– Köpte fyra säckar grovbetong som reserv för att fylla ut håligheter där vattnet stannat runt VVS-byggnaden.
– Beslutades att den vågiga listen ska sitta under alla fönster.

2020-10-12

– Inga lettländare I dag.
– Intern kommunikation om lockläkt. Slutligt besked är hatt-profil.
– Jag rev ytterpanelen på VVS-rummet.

2020-10-10

– Regn hela dagen. Passade på att elda upp det mesta av det material som samlats in i samband med röjning på tomten. Lätt regn och ingen vind.
– I övrigt inga aktiviteter.

2020-10-09

– Teglet lagt på båda sidor. Återstår nockpannor och en del detaljer.
– AA tar sig an fodren runt fönstren. Jag ska förse honom med 28×95.
– Måste beslutas om vilken profil på lockläkten vi ska ha. De två standardprofilerna är med faser på ovansidan och hattprofil.
– Talat med Samuel Seliger, Vänersborgs kommun, om infiltrationsbädden. Möte på plats bestämt till fredag 16 oktober 14.30. HF ansluter.
– 31 m från hus till brunnen
– 31 m från brunnen till plats där slamsugningsbilen kan stanna
– 15 m från brunnen till öppet dike

2020-10-08

– Fick hjälp av en teleskop-maskin för att lyfta upp allt tegel på taket. 
– Läggning av taktegel har påbörjats på båda sidor.
– De ornamenterade listerna under vindskivan och vindskivorna har monterats.
– Vattenfall var på plats och bytte en säkring i sin byggnad så nu finns alla tre faserna.
– Man börjar efterfråga lockläkten. Vi får utreda vilken modell vi ska använda.2020-10-07

– Har svarat Vänersborgs kommun efter begäran om kompletterande information. Enligt HF är 3-kammarbrunnen OK och vi föreslår som markbädd en Baga-modul https://www.baga.se/wp-content/uploads/2019/12/baga_biomoduler_2019_03.pdf.
– HF har gått igenom i stort sett hela trädgården och rensat bort alla stubbar och samlat ris. Blev en stor mängd material som måste transporteras bort. Vi avvaktar ett lämpligt tillfälle och funderar på plats att lägga allt.
-Vid grävningen visade det sig att avloppsledningen halvvägs mot trekammarbrunnen ligger så ytligt att den grävdes av. Lätt att laga men vi får se på hur det långsiktigt löses. Ev. bygga upp med mer jord.
– Grävdes upp runt VVS-bygget. Letade upp både inkommande ledning från grävda brunnen och utgående avloppsledning. Kräver större insats, både på insida som utsida. Bestämde att bila upp golvet i VVS-rummet. Innehåller flera gjutjärnsbrunnar och layouten skall ändras.
– Gett uppdrag till Letterna att riva hela VVS-byggnaden och därefter får vi ta fram en större bilningsmaskin för att öppna golvet.
– Allt taktegel levererades och LJ ser till att det kommer någon med teleskopmaskinen i morgon kl. 08.00. Letterna laddar upp med fler personer.
– Grön färg till lister och foder på utsidan lämnades över.2020-10-01

– Taket på södra sidan lagades och belades med oljehärdad masonit.
– Allt betongtegel på norra taket kastades av och rivning av läkt och papp påbörjades. Det taket i bra skick, ett hörn i nederkant behövde fixas. Halva taket belades med masonit.
– Janne var på plats och gjorde den sista arbetsdagen. Rivningsvirke från västra delen av tomten kördes till nedsida ladugården för eldning. Rivningsvirket från utfartsporten mitt på nedsida av ladugården flyttades ner mot åkern för senare eldning.
– HF hämtade vagnen och körde bort allt nedtaget tegel.
– HF siktar på att komma i kommande vecka för att gräva för utbyggnad av VVS-byggnaden. Jag tar fram allt material.
– Janne och Ewert var på plats och gjorde de sista installationerna för att kunna köra den stora traktorn. Funkar nu!
– Mätte upp takvinkeln till 29 grader.

Södra sidan. Hela taket belagt med oljehärdad masonit.
Norra sidan. Bra skick med någon mindre reparation i ett hörn.

2020-10-02

– Även norra sidan av taket är belagt med masonit efter några mindre reparationer och byte av bräder.
– Börjar att regla upp taket med ströläkt. De fick fyra tegelpannor typ Vittinge T11 att använda för kontroll vid uppbyggnad av bärläkten. Tolerans +- 2 mm för bra passning!
– Jag har varit på Brålanda Trä och hämtat takrännor, fotplåtar m.m. och tillhörande detaljer.
– Har beställt alla komponenter för kommande veckas utbyggnad av VVS-byggnaden. L-element, hörn-element, frigolit m.m. Jag hämtar på måndag.
– Elektrikern var på plats och monterade gårdsstrålkastaren. 120W typ A-Collection, proffsig version.

Den skära rutan är nuvarande byggnad, den blå utbyggnaden.
Rätt kraftig gårdsstrålkastare styrd med astro-ur.

2020-10-03

– Nu är hela taket täckt med masonit. I dag var basen, Gunnar, på plats och rättade till en del saker som inte var OK. Något missförstånd med ströläkten vid takfoten.
– I dag kom tre man och allt arbete verkade vara inriktat på regling av tak, montering av fotbrädor, uppsättning av rännkrokar och rännor. Tätning av skarvar runt masonitskivorna med, som det såg ut som, asfalt på tub.
– Taket mot söder färdigreglat.
– Taket mot norr har fått takrännorna uppsatta.

Taket mot söder komplett så långt med bärläkt, fotplåt, fotbräda och rännor.
Taket mot norr har fått rännorna uppsatta.

2020-10-04

– Skotar-Johan tog de absolut sista stockar och grenar som ska bort från trädgården. Han tog sin maskin härifrån.
– Ansökan/Anmälan om avloppsanläggningen sändes in till Vänersborgs kommun.
– Beställning av taktegel med tillbehör sändes över till CF på Brålanda Trä.
– Startar planeringen till om- och tillbyggnaden av VVS-tillbyggnaden. Inriktningen är att allt rivs och byggs nytt. Nytt tak i dubbelfalsad plåt. Får försöka hålla nere takvinkeln så fönstret över byggnaden kan behållas.
– Befintlig dörr flyttas till apparatrumstillbyggnaden. Får nog försöka skaffa nytt fönster till badrummet.

2020-10-05

– Hämtat allt material från Brålanda Trä för kommande utbyggnad av VVS-byggnaden.
– HF kommer på onsdag morgon, då vi sätter grunden för utbyggnaden.
– Norra taket är nu helt reglat.
– Väntar på besked om leverans av tegelpannor, troligen onsdag eller torsdag.

Norra taket är nu helt färdigt för att lägga tegelpannor.

2020-10-06

– Ringt Stellan P om gjutning av golv. Är på älgjakt måndag-tisdag nästa vecka, jag ringer på onsdag V42.
– Gunnar berättade att de redan har nytillverkat ornamenten under vindskivebrädorna, 28 mm tjocka. Inväntar grön färg med rätt nyans. Lisa fixar färg.
– Köpt 4 st. vindskivebräder 28×170, längd 720.
– Fått leverans av 15 ton grusfraktion 11. Det som blir över passar att använda som gång-grus.
– Södra sidan av huset färdigpanelad.

Hela södra sidan panelad. Avvaktar mellan fönstren, beror på vilken typ av foder vi väljer.
Stig M levererade 15 ton grus i fraktion 11.